مهندس علی قبادی
مهندس علی قبادیمدیر عامل
خدای را شاکرم که توفیق خدمت به شهدا، خانواده شهدا و خانواده های داغدیده را به بنده ارزانی داشته است. رسالت اصلی آرامستان باغ بهشت همدان ایجاد فضای مناسب جهت بهره مندی زائرین شهدا و خانواده های داغدیده است که این امر بدون لطف پروردگار و تلاش های همکاران پرتلاشم امکان پذیر نخواهد بود.

خدمات آرامستان به مراجعین